Árs­reikn­ingur2018

Rekstrarreikningur ársins 2018
Rekstrartekjur
Markaðsgjald750.896.549
Ríkisframlög (samningar við ráðuneyti)214.242.448
Önnur framlög (samningar við fyrirtæki)56.781.120
Endurgreiddur kostnaður og seld þjónusta206.637.369
1.228.557.486
Rekstrargjöld
Kynningar- og markaðsstarf(549.295.695)
Laun og launatengd gjöld(533.484.328)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður(178.696.831)
Afskriftir fastafjármuna(1.245.190)
(1.307.722.044)
Rekstrar(tap)(79.164.558)
Fjármunatekjur8.590.670
Fjármagnsgjöld(4.891.982)
(Tap), hagnaður ársins(75.465.871)
Efnahagsreikningur 31. desember 2018
Eignir
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir1.798.609
Veltufjármunir
Markaðsgjald39.341.783
Viðskiptakröfur50.635.840
Aðrar skammtímakröfur5.992.580
Fyrirframinnheimtur kostnaður vegna verkefna43.140.082
Handbært fé182.948.549
322.058.834
Eignir323.857.443
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé156.962.415
Eigið fé156.962.415
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir43.513.453
Aðrar skammtímaskuldir123.381.575
Skuldir166.895.028
Eigið fé og skuldir323.857.443